170HUS stadgar

HUS stadgar

Stadgar

för Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder

Antagna av Förenade Förtroenderådens representantskap i första läsningen 7/11 1994 och i andra läsningen 6/12 1994. Med gjorda ändringar till och med 2009-05-19.
 

Kapitel 1 Allmänt

§ 1.1 Syfte

HUS skall genom förhandlingar och överenskommelser med fastighetsägare tillvarata hyresgästernas rätt och intressen. Med hyresgäster avses i detta stycke dem, som genom förhandlingsklausul i sitt hyresavtal förbundit sig att följa de avtal som träffats på grundval av förhandlingsordning mellan HUS och hyresvärd eller den som sammanbor med sådan hyresgäst.
Vidare har HUS till uppgift att samordna verksamheten för de anslutna lokala hyresgästföreningarna i syfte att tillvarata hyresgästernas intressen i frågor om hyresvillkor, boendeförhållanden och liknande.

§ 1.2 Firma

Föreningens firma är Hyresgästföreningen Uppsala Studentbostäder och förkortas HUS. Styrelsen bestämmer formerna för firmateckning och teckningsrätt på föreningens konton.

§ 1.3 Verksamhetsår

Föreningens verksamhetsår omfattar kalenderår.

§ 1.4 Säte

Styrelsen har sitt säte i Uppsala.

§ 1.5 Ekonomi

För täckande av kostnader för sin verksamhet skall HUS i första hand utverka ersättning enligt 20 § hyres-förhandlingslagen (1978:304).
Beslut om vad som skall arvoderas samt arvodenas storlek skall beslutas av fullmäktige. Arvoden får ej utgå med högre belopp än vad som är skäligt med hänsyn till arbetsinsatsen och uppdragets art.

Kapitel 2 Medlemmar

§ 2.1 Medlemmar

Medlemmar i HUS är de anslutna lokala hyresgästföreningarna.
Till HUS kan lokala hyresgästföreningar som är verksamma på studentbostadsområden i Uppsala anslutas.
Beslut om anslutning fattas av HUS fullmäktige efter ansökan.

§ 2.2 De lokala hyresgästföreningarnas åligganden

Det åligger varje ansluten lokal hyresgästförening att verka för HUS syfte, sammanhållning och utveckling samt att rätta sig efter HUS stadgar och med stöd av dessa fattade beslut.
Av ansluten lokal hyresgästförenings stadgar skall framgå:
 • att föreningens syfte är att tillvarata hyresgästernas intressen gentemot hyresvärden och att verka för trivsel och kontakt mellan de boende,
 • att med medlemmar avses de hyresgäster som bor i studentrum eller lägenhet som omfattas av förhandlingsordning mellan HUS och hyresvärd och som bor inom föreningens verksamhetsområde,
 • att hyresgästmöten är öppna för alla medlemmar och att endast dessa har rösträtt och är valbara till styrelse- och fullmäktigeledamot/suppleant,
 • att styrelsen är sammankallande till hyresgästmöten vilka skall hållas minst en gång per termin,
 • att ett hyresgästmöte skall vara årsmöte vilket inte får hållas under mars månad,
 • att hyresgästmöte får endast om synnerliga skäl föreligger hållas under tiden 20 december – 14 januari och 1 juni – 31 augusti,
 • att på skriftlig begäran av minst tio procent av föreningens medlemmar, eller det lägre antal som stadgarna anger, skall styrelsen kalla till hyresgästmöte vilket skall hållas inom fem veckor från det att begäran kom styrelsen till handa samt att om sådan kallelse ej sker har samma hyresgäster rätt att själva kalla till hyresgästmöte,
 • att samtliga medlemmar kallas till hyresgästmöte via anslag i varje trappuppgång, eller på det mer omfattande sätt som stadgarna anger, senast fem dagar före mötet, eller den längre tid som stadgarna anger (dock längst tre veckor), samt att sådan kallelse skall innehålla förslag till dagordning med angivande av vilka ärenden som skall behandlas,
 • att samtliga medlemmar har rätt att väcka frågor vid hyresgästmöten,
 • att om skriftlig motion lämnas till styrelsen senast fyra veckor, eller den kortare tid som stadgarna anger, före hyresgästmötet skall ärendet tas med i kallelsen,
 • att beslut endast får fattas i ärenden som angetts i kallelsen

Att följande frågor alltid skall behandlas vid årsmötet:

 • Årsmötets behöriga utlysande
 • Verksamhetsberättelse
 • Revisionsberättelse
 • Ekonomisk berättelse
 • Ansvarsfrihet för styrelsen
 • Val av styrelse
 • Val av ledamot och suppleant till förhandlingsrådet
 • Val av två revisorer jämte revisorssuppleanter
 • Övriga frågor
 • huruvida föreningens ledamöter i HUS fullmäktige väljs av föreningens styrelse eller av hyresgästmöte,
 • att utträde ur HUS skall beslutas av hyresgästmöte,
 • hur föreningens stadgar ändras och att om beslutet innebär en stadgeändring som strider mot vad som i HUS stadgar krävs av en ansluten lokal hyresgästförening krävs även en omröstning angående utträde ur HUS.
 • hur föreningen upplöses.
 • Dessutom skall ansluten lokal hyresgästförenings stadgar reglera vad som gäller om dess representanter inte kan fullfölja sina åtaganden:
 • att om föreningens styrelse är oförmögna att kalla till hyresgästmöte kan även styrelsen för HUS kalla till hyresgästmöte,
 • att om styrelse saknas kan firma tecknas av styrelsen för HUS till dess att en lokal styrelse är vald,
 • att om föreningen upplöses skall dess tillgångar tillfalla HUS för förvaltning till dess att ny lokal hyresgästförening har bildats.

§ 2.3 Utträde

Lokal hyresgästförening som vill utträda ur HUS skall skriftligen anmäla detta till HUS.
Utträde skall medges av styrelsen så snart utträdesansökande förening fullgjort eventuella ekonomiska förpliktelser gentemot HUS.

§ 2.4 Uteslutning

Ansluten lokal hyresgästförening som uppenbarligen motverkar HUS syfte, eller grovt bryter mot HUS stadgar kan med omedelbar verkan uteslutas ur HUS. Styrelsen är interimistiskt beslutsför, men fullmäktige tar det formella beslutet.
Ansluten lokal hyresgästförening vars stadgar inte uppfyller kraven i §2.2, andra stycket, kan av HUS fullmäktige uppmanas att revidera sina stadgar så att kraven uppfylls. Föreningen kan uteslutas med omedelbar verkan om föreningens stadgar ett år efter en sådan uppmaning fortfarande inte uppfyller kraven.
I beslut om uteslutning får ej ledamot/suppleant från berörd lokal hyresgästförening delta. Beslut om uteslutning skall för att vara giltigt fattas vid två på varandra följande fullmäktigemöten där minst fyra veckor förflutit mellan mötena, och på båda mötena biträdas av minst tre fjärdedelar av de röstande.

Kapitel 3 Fullmäktige

§ 3.1 Fullmäktiges organisation

HUS högsta beslutande organ är dess fullmäktige. Fullmäktiges ledamöter utses av de anslutna lokala hyresgästföreningarna. Endast hyresgäst som omfattas av förhandlingsordning får vara fullmäktige-ledamot/suppleant.
Varje ansluten lokal hyresgästförening har rätt att utse en ledamot samt en ledamot för varje påbörjat sjuhundratal hyresgäster som bor inom föreningens verksamhetsområde. Vid beräkningen av antalet fullmäktigeledamöter som föreningen har rätt att utse anses en hyresgäst bo i varje studentrum eller lägenhet som vid kalenderårets början omfattas av förhandlingsordning mellan HUS och hyresvärd, såvida inte lägenheten har två rum eller fler varvid två hyresgäster anses bo där.
Varje ansluten lokal hyresgästförening har alltid rätt att utse minst två ledamöter
Fullmäktige fastställer de anslutna lokala hyresgästföreningarnas geografiska verksamhetsområden. Varje hyresgäst som omfattas av förhandlingsordning skall bo i exakt ett sådant verksamhetsområde.
För ändring av verksamhetsområde för ansluten lokal hyresgästförening krävs likalydande beslut av två på varandra följande fullmäktigemöten där minst fyra veckor förflutit mellan mötena, och på båda mötena biträdas av minst tre fjärdedelar av de röstande.

§ 3.2 Fullmäktigemöten

Fullmäktige sammankallas av HUS styrelse.
Kallelse med uppgift om vilka ärenden som ska behandlas (dagordning) skall senast två veckor före mötet vara samtliga fullmäktigeledamöter och suppleanter samt ordförandena i de lokala hyresgästföreningarna tillhanda.
Årsmöte skall hållas i mars månad varje år. Övriga möten skall hållas när styrelsen så beslutar, dock minst tre gånger per verksamhetsår, varav två av dessa skall hållas under hösten.
Styrelsen skall sammankalla fullmäktige att sammanträda inom fyra veckor om minst två fullmäktigeledamöter eller föreningens revisorer skriftligen begär det. En sådan begäran skall innehålla uppgift om vilka ärenden som önskas behandlade på mötet samt förslag till beslut i dessa ärenden. Dessa ärenden skall styrelsen ta med på den utsända dagordningen.
Motionsrätt tillkommer hyresgäst som omfattas av förhandlingsordning, ansluten lokal hyresgästförening samt föreningens revisorer. Motion som skriftligen lämnas till styrelsen senast fyra veckor före ett fullmäktigemöte skall tas upp på dagordningen och behandlas av detta möte.
Närvaro-, yttrande och förslagsrätt vid fullmäktigemöten tillkommer fullmäktiges ledamöter samt föreningens styrelseledamöter och revisorer.
Hyresgäst som omfattas av förhandlingsordning har närvaro- och yttranderätt vid fullmäktigemöten om inte fullmäktige vid respektive möte beslutar annorlunda.
Endast om synnerliga skäl föreligger får fullmäktige sammanträda under tiden 1 juni – 31 augusti och 15 december – 15 januari.

§ 3.3 Årsmöte

Vid årsmöte skall följande ärenden förekomma i nu uppräknad ordning:
 1. Årsmötets behöriga utlysande
 2. Val av ordförande för mötet,
 3. Val av sekreterare för mötet,
 4. Val av två protokollsjusterare tillika rösträknare för mötet,
 5. Styrelsens verksamhetsberättelse för föregående år
 6. Resultaträkning
 7. Revisionsberättelse
 8. Fastställande av balansräkning för föregående år
 9. Ansvarsfrihet för styrelsen,
 10. Behandling av budget och verksamhetsplan.
 11. Val av ordförande för ett år,
 12. Val av de fyra övriga ledamöterna i styrelsen för ett år,
 13. Val av två revisorer varav en skall vara auktoriserad eller godkänd,
 14. Val av två personliga suppleanter för revisorerna,
 15. Val av valberedning bestående av tre personer, varav en utses till sammankallande.

§ 3.4 Övriga möten

Vid annat möte än årsmöte skall följande ärenden förekomma :
1 mötets behöriga utlysande,
2 val av två protokollsjusterare tillika rösträknare för mötet.

§ 3.5 Beslutförhet

Fullmäktige kan endast fatta beslut i ärenden som upptagits på dagordning i samband med kallelse.
Fullmäktige är endast beslutsmässigt om mer än en tredjedel av dess valda ledamöter är närvarande. Giltiga fullmakter från frånvarande ledamöter räknas också som närvaro.

§ 3.6 Omröstning

Personval sker genom sluten omröstning om någon röstberättigad begär det.
Vid personval anses kandidater valda i den ordning de erhållit röstetal. Vid lika röstetal skall nytt val hållas mellan dessa kandidater. Erhålles på nytt lika röstetal avgör lotten.
Övriga beslut utgörs av den mening som har fått mer än hälften av de avgivna rösterna med de undantag som anges i stadgan.
I ordningsfrågor har mötesordföranden utslagsröst. Vid lika röstetal i annat än ordningsfrågor bordläggs frågan till nästa möte. Om lika röstetal uppstår även vid det senare mötet, avgörs frågan genom mötesordförandens utslagsröst om denna har rösträtt, annars av lotten.
Vid röstning har varje ledamot en röst. Om en ledamot har fullmakt för en annan ledamot från samma område kan denne få två röster i de frågor fullmakten omfattar.

§ 3.7 Protokoll

Vid möte skall protokoll föras av den som mötet väljer. En sammanfattning av protokollet skall – under iakttagande av gällande rätt – publiceras på HUS hemsida senast två veckor efter mötet. Det fullständiga protokollet skall i justerat skick presenteras för dem som närvarar vid nästkommande fullmäktigemöte.

Kapitel 4 Styrelse och förvaltning

§ 4.1 Sammansättning

Fullmäktige utser en styrelse som består av fem personer.
Ordförande väljs på årsmötet. Styrelsen väljer inom sig kassör, sekreterare och eventuella andra poster.

§ 4.2 Styrelsemöte

Kallelse till styrelsemöte skall ske senast tre dagar före mötet. Om styrelsen är enig kan dock beslut fattas utan att denna kallelsetid iakttas.
Styrelsen är beslutsmässig då minst tre ledamöter är närvarande. Styrelsens beslut skall protokollföras.

§4.3 Förvaltning

HUS ledning utövas av styrelsen. Denna skall följa HUS stadgar och med stöd av dessa fattade beslut.
Styrelsen är gemensamt ansvarig för att givna uppdrag sköts på ett tillfredsställande sätt.
Styrelsen skall upprätta verksamhetsberättelse.

§ 4.4 Misstroendeförklaring

Om styrelsen eller enskild styrelseledamot uppsåtligen eller av oaktsamhet skadat föreningen eller grovt åsidosatt sina åligganden kan HUS Fullmäktige genom omröstning anta en misstroendeförklaring och därmed avsätta styrelsen, eller i förekommande fall endast de styrelseledamöter som deltagit i eller i övrigt medverkat till ett sådant uppsåtligt eller oaktsamt förfarande.
En omröstning om misstroendeförklaring mot styrelsen påkallas genom att en begäran om misstroendeomröstning inkluderande motiveringen till detta, undertecknad av minst två fullmäktigeledamöter överlämnas till styrelsen. Det åligger därefter styrelsen att sammankalla Fullmäktige inom fyra veckor enligt rutinerna i § 8.
Vid fullmäktigemötet ska frågan om förtroendet för styrelsen och dess arbete diskuteras. Diskussionen ska avslutas med en misstroendeomröstning, där fullmäktige ska rösta om huruvida en misstroendeförklaring ska riktas mot styrelsen. Styrelseledamot som tillika är ledamot i fullmäktige har inte rösträtt i denna fråga. För att en begäran om misstroendeförklaring ska bifallas krävs att minst två tredjedelar av de närvarande röstberättigade fullmäktigeledamöterna röstar för förslagets godkännande.
Om misstroendeförklaringen vinner bifall i omröstningen ska styrelsen eller de berörda styrelseledamöterna avgå med omedelbar verkan. Arvoden till den avgående styrelsen eller styrelseledamöterna utbetalas fram till tidpunkten för beslutet om misstroendeförklaring, om inte fullmäktige finner att starka skäl talar emot detta.”

§ 4.5 Sekretess mm.

Uppgift om hyresgästers eller anställdas personliga förhållanden skall hanteras så att endast personer som behöver uppgiften för handläggning av ärende kan ta del av uppgiften.
Fullmäktigeledamot/suppleant har rätt att ta del av HUS samtliga handlingar, med undantag av förhandlingsmaterial, om ej annat följer av första stycket.
Utan hinder av vad som följer av första och andra styckena skall föreningens bokföring vid anmodan skyndsamt och i sin helhet uppvisas för fullmäktigeledamot/suppleant .

Kapitel 5 Ämbetsmän och tjänstemän

§ 5.1 Anställda

Fasta tjänster inrättas av fullmäktige. Styrelsen anställer och avskedar personal samt leder och fördelar personalens arbete. Den som är anställd av HUS får ej samtidigt inneha uppdrag som styrelseledamot, fullmäktigeledamot/suppleant, ledamot av valberedning eller revisor.

§ 5.2 Revision

HUS revisorer, varav en skall vara auktoriserad eller godkänd, skall fortlöpande granska all föreningens verksamhet. Revisorerna har rätt att ta del av räkenskaper, protokoll och övriga handlingar när så önskas och äger rätt att vidtaga sådana åtgärder som krävs för betryggande revision.
Då någon av revisorerna är förhindrad att utöva sitt uppdrag skall suppleanten inträda i dennes ställe.
Årsbokslutet skall vara tillgängligt för revision senast 10 februari efter avslutat verksamhetsår.
Den årliga revisionsberättelsen skall innehålla uttryckligt till- eller avstyrkande av ansvarsfrihet för HUS styrelse. Om revisorerna därvid är oense skall var och en redovisa sin uppfattning.

Kapitel 6 Förhandlingar

§ 6.1 Förhandlingsråd

För förhandlingar upprättas ett förhandlingsråd för varje bostadsföretag. Förhandlingsrådet består av en ledamot och en suppleant från varje lokal hyresgästförening inom sådant bostadsföretag. Förhandlingsrådet väljer inom sig en ordförande.
Förhandlingsrådets uppgift är att vara rådgivande i samband med hyresförhandlingar.

§6.2 Förhandlingsdelegation

Ledamöterna i förhandlingsdelegationen utses av HUS styrelse i enlighet med av fullmäktige beslutade rutiner. En förhandlingsdelegation får ej helt utgöras av anställda, utom då HUS i förhandling företräder en särskild hyresgäst.
Den som är anställd av HUS får ej underteckna förhandlingsöverenskommelse med hyresvärden.

Kapitel 7 Stadgeändring och upplösning

§ 7.1 Stadgeändring

Stadgeändring kräver likalydande beslut vid två på varandra följande fullmäktigemöten där minst fyra veckor förflutit mellan mötena, och på det senare mötet biträdas av minst två tredjedelar av de röstande. Beslut får endast fattas i de specificerade stadgeärenden som angivits i kallelsen.

§ 7.2 Upplösning

Beslut om upplösning av föreningen skall för att vara giltigt fattas vid två på varandra följande fullmäktigemöten där minst fyra veckor förflutit mellan mötena, och på det senare mötet biträdas av minst tre fjärdedelar av de röstande.
Det sista mötet beslutar hur föreningens eventuella tillgångar skall disponeras.